Algemene Voorwaarden

Eat Karma BV, gevestigd Johan Huizingalaan 400, 1066 JS te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77879678 en handelend onder de naam ‘Karma Kebab’ (hierna Verkoper), hanteert de voorwaarden zoals hieronder omschreven:

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten die Klant met Verkoper aangaat, en op alle diensten en/of producten van Verkoper die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Verkoper, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld.

 2. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten van verkoop en koop, inclusief eventuele specificaties, waarbij partijen (hierna te noemen: “Verkoper” en “Koper”) deze “Verkoopvoorwaarden” uitdrukkelijk of stilzwijgend van toepassing hebben verklaard. Zij zijn eveneens van toepassing indien in een koop- of verkoopbevestiging naar deze voorwaarden wordt verwezen en de Koper, door daar geen bezwaar tegen te maken, die toepassing heeft aanvaard.

 3. Toepasselijkheid van eventuele (algemene) (inkoop) voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Koper worden door Verkoper uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepalingen(en) van deze voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 5. In het geval een offerte en/of een overeenkomst qua inhoud afwijken van de inhoud van deze voorwaarden, prevaleert de inhoud van de offertes en/of de overeenkomst.

Artikel 2. Offertes

 1. De prijzen en prijsopgaven, voorkomend in prijscouranten en/of tussentijdse prijslijsten, in brieven, offertes of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor de door Verkoper aangenomen orders, tenzij daarbij de prijs schriftelijk is overeengekomen.

 2. Alle mondeling en/of telefonisch opgegeven speciale prijzen en/of extra kortingen welke afwijken van de normale geldende prijzen en/of kortingen van Verkoper worden uitsluitend door Verkoper als bindend beschouwd indien dit door Verkoper schriftelijk is bevestigd.

 3. De door Verkoper gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt slechts tot stand, indien Verkoper de ontvangst van de door de koper aanvaarde offerte binnen 30 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk aan Koper heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

 4. Indien in afwijking van deze voorwaarden bijzondere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen, blijven op overige overeenkomsten en/of orders deze voorwaarden van toepassing, tenzij partijen anders overeenkomen en dit tevens schriftelijk wordt bevestigd door Verkoper.

 5. De door Verkoper opgestelde productspecificaties zijn van toepassing, tenzij er schriftelijke overeenstemming is over het van kracht zijn van een (eigen) productspecificatie van de Koper. Een door de Koper voorgestelde productspecificatie vormt onderdeel van de tussen Verkoper en Koper te sluiten overeenkomst, indien Verkoper de ontvangst en toepasselijkheid daarvan schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.

Artikel 3. Prijzen en prijsverhoging

 1. De in de prijslijsten genoteerde prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, verkoopprijzen voor de handel, exclusief douanerechten, transport, verpakking, verzekering, korting, etc. en exclusief B.T.W.

 2. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor kosten of prijsverhogingen, welke ontstaan vóór uitvoering der opdracht aan Koper door te berekenen. Onder dergelijke kosten of prijsverhogingen worden onder meer verstaan: verhoging van grondstoffenprijzen, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen, alsmede veranderingen van heffingen, restituties en/of andere bedragen welke bij grensoverschrijding berekend resp. vergoed worden in het kader van bepalingen volgens z.g. Brusselse besluiten inzake landbouw, benevens veranderingen in de Nederlandse noteringen van de betreffende valuta’s.

Artikel 4. Leveringskosten

 1. Voor orders met een waarde van € 350,- netto of lager, exclusief B.T.W. worden de werkelijke kosten van levering in rekening gebracht. Orders die een waarde van € 350,- netto exclusief B.T.W. overschrijden, worden franco huis geleverd. Bij “expresse” zendingen zijn de expresse kosten voor rekening van de Koper. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor, bestelde goederen, zonder opgave van redenen, onder rembours te zenden.

 2. De Koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 3. De Koper is verplicht de contractueel overeengekomen producten / hoeveelheden af te nemen, inclusief de eventueel in dit verband door Koper op voorraad genomen verpakkingsmaterialen.

Artikel 5. Levertijd

 1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, maar een indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 2. Verkoper zal er zoveel mogelijk naar streven de opgegeven levertijden na te komen en de Koper zal niet gerechtigd zijn op grond van verschillen in de opgegeven en de uiteindelijke levertijd zijn opdracht te ontbinden, behoudens met goedkeuring van Verkoper. Overschrijding van enige levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Deelleveringen.

 1. Het is Verkoper toegestaan verkochte goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 2. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, wordt voor de toepassing van deze voorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan.

Artikel 7. Verpakking

 1. Inclusief, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Reclames en Garantie

 1. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel garandeert Verkoper dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de opgegeven specificaties, voldoen aan de vereisten die gelden voor het beoogde doel (menselijke consumptie), en kwaliteit gedurende de opgegeven houdbaarheid is gegarandeerd.

 2. De Koper dient de gekochte goederen direct bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 1) of de juiste goederen zijn geleverd, 2) of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene, 3) of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 3. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Verkoper te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de Koper binnen 48 uur na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan Verkoper.

 4. Tekorten en/of gebreken aan goederen die niet binnen deze termijn worden gemeld komen niet meer voor garantie in aanmerking. Overschrijding van de termijn doet tevens het recht van Koper op ontbinding van de overeenkomst vervallen.

 5. Verkoper is gerechtigd een eigen onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van de gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Koper is gehouden daaraan alle medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Koper ter zake van de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens Verkoper geldend kan maken.

 6. Door Verkoper geleverde goederen, welke op enigerlei wijze door Koper of derden zijn verwerkt, gelden als goedgekeurd en geaccepteerd. Alle door Verkoper geleverde goederen dienen vervoerd en/of opgeslagen en/of in de winkel uitgestald te worden volgens het door Verkoper aan Koper verstrekte advies ten aanzien van de opslagcondities en zoals vermeld op het etiket/specificatie.

 7. Verkoper garandeert uitsluitend indien aan deze voorwaarden m.b.t. het hierboven genoemde vervoer en/of opslag wordt voldaan.

 8. Ook indien de Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren goederen bestaan.

 9. Door Verkoper geleverde goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Verkoper worden geretourneerd. Het retourvervoer vindt plaats voor rekening en risico van Koper.worden geretourneerd.

 10. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken of schade zijn ontstaan door ondeskundige en/of foutieve toepassing en/of behandeling en/of opslag van de geleverde goederen voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze goederen vallen. Evenmin vallen onder de garantie opzettelijk of door onachtzaamheid ontstane beschadigingen.

 11. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures ter zake het doen van mededelingen over klachten, zal Verkoper zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Verkoper, een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. Koper zal ter zake dit soort situaties van Verkoper nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van Verkoper blijft beperkt tot de waarde van de geleverde goederen waarover werd gereclameerd.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien Koper tekortschiet in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst door één of meerdere van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren na te komen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie, ontbinding, staking of overname, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) de bedrijfseigendommen of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Koper, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijk tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper. In dat geval is Verkoper tevens gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Verkoper verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van Verkoper op volledige schadevergoeding.

 2. Indien een van bovenstaande bij lid a vermelde situaties zich voordoet zijn alle vorderingen van Verkoper op Koper terstond volledig opeisbaar en heeft Verkoper het recht ook alle andere overeenkomsten met Koper op te schorten, op te zeggen of te ontbinden een en ander onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.

 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Koper recht op schadevergoeding heeft.

 4. In geval van beëindiging c.q. het einde van een overeenkomst zal Koper alle (vertrouwelijke) informatie, die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking heeft gekregen van Verkoper direct retourneren, zowel originelen als kopieën, dan wel vernietigen.

 5. Koper is verplicht alle verkregen informatie (waaronder eventueel de receptuur) geheim te houden, op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,– (zegge: vijfentwintig duizend euro), onverminderd het recht van Verkoper op volledige schadevergoeding hieromtrent.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Verkoper geleverde goederen blijven het eigendom van Verkoper totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: 1) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren goederen zelf, inclusief het volledig voldaan zijn van facturen, rente, eventuele kosten en schade, etc.; 2) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Koper van (een) koopovereenkomst(en).

 2. Door Verkoper afgeleverde goederen, die krachtens het bovenstaande onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Koper niet bevoegd de goederen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

 3. Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van de Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de Koper bevinden, behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan het hierboven in dit artikel genoemde, die Verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de Koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Verkoper geleverde goederen welke door de Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

 4. Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Verkoper gerechtigd afgeleverde goederen waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden weg te halen of weg te doen halen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag onverminderd het recht van Verkoper op volledige schadevergoeding.

 5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

 6. De Koper verplicht zich: 1). de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; 2). alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan Verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 3). de vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Verkoper geleverde goederen te verpanden aan Verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 4). de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als het eigendom van Verkoper; 5). op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de goederen wil treffen en welke de Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Betalingen

 1. Verkoper behoudt zich het recht voor om facturen digitaal aan te leveren.

 2. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening. De betalingen dienen te geschieden door storting of overschrijving op de bankrekening of girorekening van Verkoper. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Koper zullen de verplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.

 6. Verrekening door de Koper van de door Verkoper gefactureerde bedragen met een door Koper gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Koper in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Verkoper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in recht onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 12. Incassokosten

 1. Indien de Koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen.

 2. In geval een rechter in een voorkomend geval vergoeding van alle kosten als onredelijk oordeelt, is de Koper ingeval van tekortkoming in ieder geval verschuldigd: (1) over de eerste Euro 2.950,- 15%, (2) over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%, (3) over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%, (4) over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%, (5) over het meerdere 3%

 3. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Recall

 1. Koper is verplicht zich ter zake de door Verkoper geleverde goederen stipt te houden aan alle verplichtingen die voor Koper voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en daarop geënte regelgeving, inclusief de verplichting om bij te houden aan welke partijen wanneer en wat is geleverd (traceerbaarheidssysteem).

 2. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover Koper zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt.

 3. Indien Koper, dan wel een derde aan wie Koper de door Verkoper geleverde goederen heeft door geleverd, een recall en/of withdrawal actie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan Verkoper slechts aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat Verkoper aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall en/of withdrawal heeft geleid, en ii) de recall en/of withdrawal is uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper, en iii) de recall en/of withdrawal is uitgevoerd geheel conform een door beide partijen vastgesteld plan, alsmede iv) vast komt te staan dat Koper zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall en/of withdrawal gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.

 4. Koper zal Verkoper onmiddellijk informeren over een op handen zijnde recall en/of withdrawal en zal alle door Verkoper verzochte informatie op eerste verzoek verstrekken.

 5. Zowel Koper als Verkoper hebben het recht vanwege de recall en/of withdrawal maatregelen te treffen waarbij Verkoper eerst aan Koper toestemming moet hebben gegeven alvorens Koper hiertoe over mag gaan.

 6. Koper doet geen mededelingen over de recall en/of withdrawal aan derde partijen, tenzij Verkoper daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover op Verkoper toch enige aansprakelijkheid jegens Koper rust is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

 2. De aansprakelijkheid van Verkoper is voorts als volgt begrensd: (1) De aansprakelijkheid van Verkoper voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering; (2) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft; (3) Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten; (4) Schade ontstaan ten gevolge van onvoldoende, onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door de Koper komt geheel voor rekening voor Koper. In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid voor schade van derden door Verkoper uitgesloten; (5) Schade dient zo spoedig mogelijk, overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 8 (Garantie) te zijn gemeld aan Verkoper. Schade die niet binnen de termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. (6) Voor zover de door Verkoper geleverde goederen voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code) geldt, dat Verkoper bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. Koper dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. Koper vrijwaart Verkoper uitdrukkelijk terzake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Verkoper geleverde producten, indien deze door Koper na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.

Artikel 15. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Verkoper, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Verkoper; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde goederen of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen. Deze opsomming is niet limitatief.

 2. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 3. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden

 1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 2. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van Opdrachtgever Inkoper is gevestigd. Zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.

 2. Op elke offerte, overeenkomst en/of de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de “United Nations Convention on contracts for the International sale of goods” (ook: het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Wijzigingen

Opgesteld d.d. april 2020